POR – Projekt Organizacji Ruchu. Co to jest?

POR – Projekt Organizacji Ruchu – to komplet dokumentów wskazujący typ znaków i miejsce ich rozmieszczenia. POR jest niezbędny do prawidłowego wykonania oznakowania szlaku turystycznego prowadzącego po drogach publicznych. POR-y są częścią prawidłowo wykonanego projektu szlaku turystycznego.

Z jakich dokumentów składa się POR – Projekt Organizacji Ruchu?

Projekt Organizacji Ruchu to część dokumentacji projektowej szlaku turystycznego. Ilość Projektów Organizacji Ruchu jaką trzeba przygotować dla danego szlaku zależy od ilości znaków, które trzeba umieścić w pasie drogi, w celu prawidłowego oznakowania szlaku.

Projekty Organizacji Ruchu wymagają zatwierdzenia przez właściwe zarządy dróg.

POR - projekt organizacji ruchu - dwie ręce. jedna zaznacza coś ołówkiem na papierze, druga wskazuje to samo miejsce
Dokumentacja projektu organizacji ruchu – Skaut.pl

Dokumentacja szlaku turystycznego, którą przedstawia się w zarządach dróg w celu zatwierdzenia jego oznakowania składa się z:

 • wniosku, w którym uzasadniamy, dlaczego chcemy wprowadzić zmiany
 • oraz projektów organizacji ruchu.

Większość szlaków turystycznych wymaga przygotowania wielu projektów organizacji ruchu. Im dłuższy szlak i więcej skrzyżowań, przez które przebiega, tym więcej punktów do opracowania. Dokumentacja szlaku turystycznego – w szczególności samochodowego i rowerowego, może liczyć kilkaset stron.

Projekt Organizacji Ruchu to:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 , na którym zaznaczono drogi, których dotyczy opracowanie
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, na którym zaznaczono:
  • lokalizację istniejących i projektowanych znaków drogowych
  • parametry geometrii drogi
 • informacja o przewidywanym terminie wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

Kto może zgłosić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu musi zostać zatwierdzony przez właściwy zarząd dróg oraz przez pozostałych gestorów terenów, na których planujemy ustawić znaki szlaków turystycznych.

Kto może zgłosić projekt organizacji ruchu? – Skaut.pl

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

 • zarząd danej drogi
 • organ zarządzający ruchem
 • w przypadku drogi wewnętrznej: podmiot zarządzający drogą wewnętrzną
 • inwestor
 • osoba realizująca zamówienie jednostek.

Załączniki do wniosku POR – Projektu Organizacji Ruchu – opinie

Do wniosku o zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu należy dołączyć opinie:

 • zarządu drogi, właściwego dla danego POR-u
 • w przypadku skrzyżowań dróg różnej kategorii: organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się
 • w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych: właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji

Jak zatwierdzić POR – Projekt Organizacji Ruchu?

Dokumentację dotyczącą POR należy złożyć we właściwym zarządzie dróg. Jeśli szlak przebiega przez drogi różnej kategorii. Dokumentację z odpowiednimi POR-ami składamy w każdym z zarządów.

Jak długo trwa zatwierdzanie POR-ów?

W zależności od stopnia skomplikowania planowanych zmian oraz ilości Projektów Organizacji Ruchu, które zostały przedstawione do zatwierdzenia – procedura trwa od miesiąca do kilku miesięcy.

POR - projekt organizacji ruchu - klepsydra
POR – projekt organizacji ruchu – ile trwa zatwierdzanie? – sprawdź ze Skaut.pl

Jej efektem może być zatwierdzenie projektu w całości lub części, odesłanie projektu w celu wprowadzenia poprawek, a nawet odrzucenie projektu.

W tym ostatnim wypadku możliwe jest zwrócenie się o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Rządowe informacje o POR i procedurach