Wykonawca szlaku turystycznego i jego obowiązki.

Wykonawca szlaku turystycznego, to firma lub osoba, która podejmuje się wykonania oznakowania trasy turystycznej.

Kto może zostać wykonawcą szlaku?

Z punktu widzenia inwestora lub zamawiającego, który chce wybudować szlak, wybór wykonawcy nie jest rzeczą prostą. W Polsce co najmniej kilkadziesiąt firm i osób świadczy usługi w tym zakresie.

Jednym z najprostszych kryteriów na podstawie, których można ocenić wykonawcę, jest jego doświadczenie. Wystarczy sprawdzić, jakie prace prowadził w ostatnich latach. Co więcej, warto dowiedzieć się, czy poprzedni zlecający zadowoleni są z wykonanych przez niego prac.

Innym kryterium wyboru wykonawcy może być wielkość zespołu ludzi, którym dysponuje. Jest to szczególnie istotne, gdy czas nagli, a do oznakowania jest dużo tras.

Istotne mogą być także wyposażenie i sprzęt jakim dysponuje wykonawca. Odpowiednia technika i technologia przyspieszają prace oraz gwarantują ich odpowiednią jakość.

Wykonawca szlaku i jego obowiązki

Najważniejszym obowiązkiem wykonawcy oznakowania szlaku jest wykonanie zadań zgodnie z dokumentacją projektową. Oznacza to, że jakość oznakowania w dużym stopniu zależy od jakości projektu szlaku. Należy wziąć to pod uwagę, gdy wybierany jest wykonawca projektu szlaku.

Ale wracając do wykonawcy oznakowania szlaku.

Wykonawca w czasie prac ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej.

Po pierwsze do wykonawcy należy zabezpieczenie terenu, na którym prowadzi prace. Po drugie, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia i niezwłocznego zawiadomienia zlecającego o wszystkich nieprawidłowościach, które zauważy w dokumentacji projektowej lub na terenie budowy. A to dopiero początek prac, które muszą zostać wykonane, by powstał szlak turystyczny.

Wykonawca szlaku – co jeszcze robi?

Wybudowanie szlaku turystycznego wymaga wykonania różnego typu prac. Większość z nich została opisana w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Do prac, które będzie trzeba wykonać na szlaku turystycznym należą:

 • mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni;
 • mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków;
 • ścinanie drzew piłą mechaniczną;
 • ręczne karczowanie drzew;
 • ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą;
 • wykop z transportem urobku taczkami;
 • wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m;
 • ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego;
 • konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej;
 • deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej;
 • pokrycia dachowe z papy;
 • pokrycia dachowe z blachy;
 • obróbki blacharskie;
 • montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych;
 • montaż obróbek z tworzyw sztucznych;
 • pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną;
 • pokrycie dachów blachą dachówkopodobną;
 • konstrukcje wsporcze przykręcane;
 • konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem;
 • konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie;
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową;
 • nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych;
 • nawierzchnie żwirowe;
 • pionowe znaki drogowe;
 • oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową;
 • rozbieranie poręczy ochronnych, ogrodzeń, barier drogowych i słupków do znaków;
 • odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową;
 • odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych;
 • mała architektura ogrodowa.

Malowanie na drzewach oznakowania szlaku

Zazwyczaj, do wykonawców szlaków turystyczny należy także malowanie znaków na drzewach. Kategorię tą opisujemy oddzielnie, gdyż nie znalazła się w wykazie prac budowlanych przygotowanym przez ministerstwo. Należy mieć jednak świadomość, że to właśnie malowanie znaków na drzewach, jest podstawowym sposobem oznaczania szlaków turystycznych (w szczególności pieszych i konnych) w Polsce.

Więcej o malowaniu znaków szlaków turystycznych już wkrótce tutaj.

skaut.pl - wykonawca szlaku turystycznego
Skaut.pl – wykonawca szlaku turystycznego

Odbiór prac wykonanych na szlaku

Wszystkie prace, które wykonawca przeprowadza, mają na celu zrealizowanie zapisów dokumentacji projektowej. Po ich wykonaniu wykonawca informuje zamawiającego lub inwestora o zakończeniu prac. Potem następuje odbiór prac. Uczestniczą w nim przedstawiciele wykonawcy i inwestora (zamawiającego).

W przypadku szlaków, odbiór polega zazwyczaj na wspólnym przejeździe po wykonanych trasach i na sprawdzeniu ilości i jakości zamontowanych znaków oraz urządzeń. Odbiór wykonanych prac kończy się sporządzeniem protokołu. W protokole mogą znaleźć się uwagi, które zobowiązują wykonawcę do poprawienia lub uzupełnienia oznakowania. Jeśli wykonawca zgadza się z treścią uwag, przystępuje do wykonania wskazanych elementów.

To ostatni z obowiązków wykonawcy szlaku turystycznego.